SVJ

SVJ (Společenstvím vlastníků jednotek) a BT (bytovým družstvům) poskytujeme celou řadu služeb, ze kterého si mohou dle potřeby složit balíček přesně na míru.

Služby pro SVJ v bodech:

 • vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č.
  563/1991, včetně vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za každý účetní rok
 • předepisování nájemného, záloh na služby spojené s užíváním jednotky a jiných plateb souvisejících s výkonem práv a povinností pronajímatele včetně měsíčního sledování úhrad jednotlivých předepsaných částek, evidování pohledávek a závazků a předání průběžného přehledu dlužníků
 • provádět ročního vyúčtování zúčtovatelných služeb v souladu s platnými právními předpisy nebo dle požadavků objednatele; roční vyúčtování záloh na služby souvisejících s užíváním
  jednotky nezahrnuje odečty a rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu a studenou vodu
 • zpracování účetní závěrky a souvisejících dokumentů ve smyslu obecně závazných předpisů
 • předkládání roční účetní závěrku
 • vedení evidence bytových, nebytových a společných prostorů domu, a to za účelem poskytování správy
 • vedení evidence členů objednatele
 • vedení evidence nájemních a jiných smluv
 • právní pomoc při změnách vnitřních norem objednatele jako právnické osoby
 • pomoc při svolávání, organizaci a vedení schůzí nejvyššího orgánu objednatele jako právnické osoby
 • právní pomoc při uzavírání smluv
 • řešení nedoplatků předepsaných úhrad na užívání bytových, nebytových nebo společných
  prostorů
 • spolupráci při uplatnění právních nároků objednatele u dodavatelů za vady plnění zjištěné
  v záruční době
 • právní konzultace obecně závazných předpisů s vlastnictvím a užíváním nemovitosti
 • realitní poradenství
 • soudní vymáhání pohledávek včetně uplatnění jejich příslušenství